-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

وارخطایی هسته آی اس آی در تشکیلات امنیت ملی


دکترغنی نمی توانست آمر ستار را به وسیله بخش های بومی امنیت ترور کند. 
دکترغنی نمی توانست آمر ستار را به وسیله بخش های بومی امنیت ترور کند. اطمینانی ترین دسته ای که باید این کار را انجام می داد، شبکه تحت رهبری اجمل عابدی است به طور علنی و غیرقابل انکار، در نقش مفرزۀ پاکستان عمل می کند. هسته اجمل، یگانه مفرزه ای است که درسطح بالای اداره امنیت مستقر شده است.

 هسته همکاران آی اس آی در بدنه اداره امنیت ملی و رابطین آن ها در شماری از تلویزیون ها و رسانه های چاپی، به وارخطایی افتاده اند. از همین رو به جنگ و گریز فیس بوکی روی آورده و خود به خود، از ارتباطات خویش پرده برداری می کنند. 
در سال های 1997 و 1998 زمانی که طالبان در افغانستان مسلط بودند، در شهر پشاور، چند تن هریک اجمل عابدی، سهیل اتمر و یکی دیگر به نام نوین به ایجاد تشکیل اتحادیه جوانان اقدام کردند. نام اتحادیه را نوین گذاشتند که مدتی در خانه سهیل اتمر در حیات آباد جلسات خود را برگزار می کردند. من کارمند بی بی سی بوده و در همان محله زنده گی می کردم. این دسته سپس در حیات آباد یک آموزشگاه انگلیسی باز کردند. مهم ترین کار شان این بود که اتحادیه جوانان را به طور رسمی در چهارچوب قانون پاکستان راجستر کنند.
وقتی به اداره رسمی محلی درخواست شان راجع شد، میجر طارق که آن زمان در رابطه به مسایل مهاجران در آن اداره کار می کرد، ظاهراً درخواست آنان را برگشت داد و در جلسه ای به اعضای اتحادیه، قبول رسمیت اتحادیه را به همکاری با دفتر استخباراتی محلی آی اس آی مشروط کرد.
درخواست میجر طارق مشخص از سوی اجمل عابدی و سهیل اتمر پذیرفته شد. سفارش میجر طارق این بود که در بین جوانان مهاجر افغان کار کنند گزارش بدهند. اصل قضیه این بود که سهیل اتمر و اجمل عابدی از طریق جوان دیگری به نام نوین،  با موسسه مسیحی شلتر نو در ارتباط بودند. رابطه اجمل عابدی با نهاد فعال مسیحیت در پشاور اظهر من الشمس بود. حتی احتمال دارد رسیدن وی به کانادا با همین مسایل بی ارتباط نباشد. 
 اقامت گاه اجمل عابدی در فوریست کالونی واقع در عقب یونیورستی پشاور بود؛ جایی که خانواده های جنرال های پاکستان زنده گی دارند. گفته می شود پدر اجمل عابدی هم زمانی جنرال بوده و از همان زمان با آی اس آی در ارتباط بوده و همزمان با موسسه شلتر نو همکاری داشته است. هرگاه لازم افتد تحقیقات بیشتری برای مردم ارائه خواهد شد.