-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

تکه هایی از تاریخ گمشدۀ افغانستان

پاره ای از متن کتاب ( منشورامان الله در نقشه هیتلر و موسولینی)، رزاق مأمون، برگ 18

از ورود شاه امان الله و گروه چهل نفری از همراهان ایشان به روم، مدتی سپری شده بود که بربنیاد اطلاعات رسمی و رسانه های انگلیس، شجاع الدوله خان غوربندی داروندار سفارت افغانستان در لندن را غارت کرده بود. این درحالی بود که هنوز هیچ سفیر جدیدی از سوی حکومت تازه پای کابل معرفی نشده بود. شجاع الدوله خان بسته های جواهرات گرانبها را نتوانست ازلندن خارج کند. اما وضعیت سفارت در مجموع  به شدت درهم و برهم بود و یک ساختمان متروکۀ پس از یک زمین لرزۀ مهیب را درخاطر زنده می کرد که به تازه گی همه چیز در آن آوار شده است.

 اتاق های سفارت درهم و برهم، موبل و فرنیچرهای گران بها ناپدید شده، تخت ها به نظر می رسید که هفته های متوالی پاک نشده بودند. لباس های آلوده و چتل و بستره ها روی کف اتاق ها تلمبار شده و با قشر ضخیمی از کثافت پوشیده بودند. شماری از دروازه ها بسته و مهروموم شده بودند. وقتی مهرو موم ها برداشته شدند، فرنیچر ها و بسته های اشیای قیمت بهای دیگر در اتاق انبار شده بود که قراربود به خارج از انگلستان انتقال داده شوند. اولین اقدام یونس خان این بود که 14 تن از کارکنان وابسته به شجاع الدوله را از کار برکنار کرد. 
روزنامه ونکوور سن نوشت: کارکنان جدید سفارت به تمیز کاری سفارت اقدام کرده و در بارۀ شماری از خشت های بسیار گران بهای طلا و جواهرات تحقیقات خود را شروع کردند. یک اندازه اشیای گمشده دو باره دستیاب گردید. از زمان خروج شجاع الدوله از سفارت، شماری از افراد به شمول شماری از بانوان، با سفارت پیوسته تماس می گرفتند. یونس خان- جوانی که در حال حاضر امور سفارت را برعهده دارد، فرزند یکی از ثروتمندان افغانستان است که شخصاً مالک جایداد های وسیع به شمار می رود. شجاع الدوله به سفارت افغانستان در برلین رفته است. افزون برآن، بعد از خروج وی از لندن معلوم شده که وی قبل از ترک آن جا چهل هزار پوند را از سفارت خارج کرده و علاوتاً در لندن مبلغ هزار پوند قرضه خود را پرداخت نکرده است. هرگاه وی دو باره به لندن برگردد، اقدام قانونی برای حصول قرضه در برابر وی صورت خواهد گرفت.