-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۰, جمعه

ترور دولتی را مگر خود دولت حقیقت یابی خواهد کرد؟کشتن آمرستار، حاصل پلان ستارخواصی با اجمل عابدی و مصطفی معاون شهری امنیت بود. 
گزارش تازه حاکی است که ترور آمرستار در مجلس سری بین عبدالستار خواصی نماینده پیشین مجلس، اجمل عابدی معاون اپراتیفی و مصطفی معاون شهری امنیت ملی طرح شده و به سرعت تطبیق گرد.
خواصی از ارتباطی های طالب و شبکه حقانی است و به موازات آن، وی با شورای امنیت ملی و حلقۀ نفوذی اطلاعات خارجی درامنیت ملی و شورای امنیت رابطه مستقیم دارد. منظور از پلان ترور آمرستار آن بود که طالبان بر غوربند مسلط شده و گلوگاه تردد هزارستان تحت کنترول قرار گیرد و سالنگ جنوبی در تیررس طالبان قرار گیرد.
هدف، تکمیل محاصرۀ کابل بود. آمرستار از پشتیبانی امرالله صالح بهره مند بود. ستار خواصی و گروه اجمل عابدی اقدام یک جانبه و کارساز انجام دادند که به حذف یگانه مانع ضد تروریزم درغوربند انجامید. 
درگزارش آمده است که یوناما بالاثر نفوذ عناصر متمایل به حقانی وطالب، درین رابطه خاموشی اختیار کرده و هیچ یک از کشورهای متحد نیز این حادثه را مسکوت گذاشته اند. درگزارش قید شده که ممکن است فضل الدین عیار والی پروان نیز در اجرای این پلان همکاری داشته است. 
قاتل، عملیاتچی و قاضی همه از دولت است. هیچ بررسی لازم درین باره انجام نخواهد شد.