-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲۷, جمعه

ملاانصاری؛ بوزینه ای افتاده درخُم رنگ

کار و تولید کن، ای انگل!
پیام پرتو نادری به ملاانصاری هرات

سخنانی ترا زمانی می پذیرم که بروی و نان خانواده خود را خود تهیه کنی! کارکنی و نقشی در اقتصاد و فرهنگ جامعه داشته باشی!
بی غیرت ترین و فرمایه ترین انسان کسی است که نان خانوادهء خود را از کیسهء دیگران تهیه می کند. کار نمی کند. تولید نمی کند.
بوزینهء افتاده در خم رنگ؛ مگر نمی دانی که با کار کردن است که  انسان، انسان شد و آن که کار نمی کند انسان نیست. انسان یعنی کار و تولید!
هزار و اند سال است که ترا نان دادیم، بیا هزار و اند سال ما را نان بده تا آن گاه برابر شویم و باهم سخن گوییم.
زور سخنان تو از قوت نان مردم است که خورده ای و حتا پاس نمک ندانسته ای!
نمک نشناس تاریخ!

انگل جامعه،  تو حقی سخن گفتن در پیوند به چند و چون جامعه را نداری. من و دیگران که نانت ندهیم تو از گرسنه گی می میری! هر لقمه نانی که برای تو دادیم هزار بار حرامت باد، حرام تان باد!
 به قول مولانا اقبال:

زما بر صوفی و ملا سلامی
که پیغام خدا گفتند ما را 
ولی تاویل شان در حیرت افگند
خدا و جبرییل و مصطفا را