-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

غنی تجربۀ برخورد با مردم را نداشت

مهم ترین وقایع محتمل در هفته های آینده، نحوه تلاش های ارگ برای نجات خودش خواهد بود. اوضاع درحال انکشاف است و تجزیه و انزوای اشرف غنی هم دیدنی و عبرت بار است. این عنصر ضد ملی، چهار سال تمام با همه مردم افغانستان جنگیده است و هنوز امید دارد بدون دادن تاوان از مخمصه رهایی یابد. گروه غنی در شرایط بسیار سختی قرار گرفته است. او با عصبانیت، دامن زدن به مخاصمت قومی و شیوع دزدی و خویش خوری، همه نیروها را علیه خود بسیج کرده است. غنی اشتباه کرد. گروه های جهادی گرگ های باران دیده اند و درخرید و فروش خود و دیگران شهرۀ آفاق اند. غنی تجربه برخورد سنجیده با مردم را نداشت. او با بیروکرات های بانک جهانی سروکله زده بود.