-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۰, پنجشنبه

آقای جنرال عتیق الله بریالی!

سعی شد با شما تماس حاصل آید؛ ظاهراً تماس ها برگشت می خورند.

شما درآستانۀ داغ ترشدن معامله تاریخی سازش با طالبان، بنا به فراخوان محمد یونس قانونی از لندن به کابل آمده اید تا یکی از کسانی باشید که از طرف اردوگاه اصلی مقاومت علیه طالبان، وارد دور جدید نظام سازی و طراحی دولت مشارکتی شوید.

مطلع هستم با شماری از شخصیت های سیاسی هم، پی آیند دیدار هایی داشته اید. مقامات لندن هم از مأموریت جاری شما راضی اند.

مگر اطلاعاتی به گزارشنامه افغانستان واصل شده است که مجلس آرایی های شبانۀ شما به طور منظم از سوی مفرزه های امنیت ملی و ریاست جنایی کابل نظارت و  رصد می شود. آن چه درخلوتگۀ شبانه اتفاق می افتد، لحظه به لحظه در ژورنال دستگاه های اطلاعاتی ثبت شده و الحاصل، این هردم مزاحی و حالت نوسانی، شما را افگار خواهد کرد.
تحلیل امنیتی غالب درمحفل قوادان ارگ این است که تصمیم گرفته شده شما را درهمان بزم آرایی ها مشغول و سرگرم نگه دارند تا مزاحم کار امرالله صالح نشوید. شما یک شخصیت تحصیل یافته و کتابخوان هستید. مشوره من این است که به خاطر بز لاغرلحظه های دم غنیمت، گاو چاق ( استراتیژیک) را از دست ندهید! ( رزاق مأمون)