-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۷, دوشنبه

دروازه فلزی وزارت خارجه یک کارمند را استخوان شکن کرد

گزارش شده که به روز پنجشنبه همزمان با معرفی هارون چخانسوری به سرپرستی وزارت خارجه حادثه ای روی داد. 
در دهلیز وزارت خارجه، برای تأمین امنیت وزیر و معیین وزارت خارجه یک دروازه زرهی کارگذاشته شده است. روز معرفی وزیر زمانی که یک کارمند وزارت به نام عبید می خواست داخل دهلیز شود، دروازه زرهی او را از دو طرف درهم فشرد و چنان فشار داد که دمادم جانش برآمد. این ها به خاطر امنیت شخصی شان ماشین های آدم خوار را فعال کرده اند.