-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۲, شنبه

قضیه حمید خراسانی کلان خواهد شد

سند رسمی؛ ادعا شده است که عبدالحمید خراسانی امرالله صالح را تهدید کرده است. (صرفاً تهدید لفظی!) اما آنانی که ناحق درخان قیصاری هفت جوان را از زنده گی ساقط می کنند؛ داوود تره خیل و گل نبی احمدزی که دادخواهانی مدنی درکابل را قتل عام کرده و تانک هاموی را از روی جسد شان عبور دادند؛ پاسداران امنیت مردم اند. هر یکی ازین اسناد رو شده، در ذات خود یک بشکه باروت است. پامال کردن عدالت آینده ندارد.