-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۸, دوشنبه

کشتن امید نظامی به سبک پولاد علمدار

دولت کابل به تشکیل دسته جات اوباش و ارازل سرعت داده است.رئیس امید نظامی یکی از باج گیران خیره وابسته به تیم دولت ساز، اخیراً درکارته پروان کشته شد. 

امید نظامی به تازه گی از سوی امرالله صالح به شبکه اجیران ارگ جذب شده بود. مأموریت وی درگرماگرم تنش های انتخاباتی، از بین بردن یا فراری ساختن قوماندان امان الله گذر از شمالی بود.

اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که امید نظامی درین اواخر با جسارت عریان از شرکت های عایداتی خصوصی اخاذی می کرد. وی به وسیله یکی از پنجشیری های مسلح به ضرب گلوله از پا درآمد. خبر می گوید که قاتل از خینچ پنجشیر است و در کوه های زمرد در قریۀ خینچ به کاروبار مشغول می بود.

یکی از دستیاران به امید نظامی می گوید: رئیس جان این پنجشیری بسیار «لوت مین» است و باید حق ما را بدهد. امید نظامی به تاجر زمرد زنگ می زند. طرف می پرسد: کی هستی تو؟ از کجا گپ می زنی؟
امید نظامی با صدایی لاقید جواب می دهد: شوی خواهر تمام پنجشیری ها به خصوص خودت!
مخاطب می گوید: چی گفتی؟
امید نظامی با لحن اراذل خیابانی می گوید: یک دفعه خوده معرفی کدم برایت... تو باز مره خات شناختی. فعلاً از آن معدنی که کار می کنی حق مرا جدا کن و فوری بیاور... 
مخاطب می گوید: گپ پیشترته تکرار کو که چه گفتی؟
امیدنظامی این بارشمرده شمرده می گوید: گفتم شوی خواهر تمام پنجشیری ها هستم...حق کل مردمه شما خوردین... پیسه ره بیار!
زمرد کار لحن خود را کمی می شکند و دقایق بعد در اثر مبادله چند جمله، به توافق می رسند که چه مبلغی را به رئیس امید نظامی تحویل دهد. امید نظامی می گوید هرجا هستی خودم می آیم، پیسه ره می گیرم.
ساعتی بعد یک موتر گران قیمت با سه سرنشین به مقر زمرد کار پنجشیری درکارته پروان می آیند. امید نظامی و رفقایش با قیافه های آخم آلود، بدخور و پرهیبت  از موتر پیاده شده و راست به محوطه ای می آیند که زمرد کار ایستاده است. امید نظامی هنوز به آن پنجشیری نزدیک نشده بود که با سرعتی غیرقابل پیش بینی، از سوی پنجشیری و همراهانش به رگبار بسته شده و دمادم به زمین می افتند. قاتلان درسکوت پس از آتشباری مثل گروه پولاد علمدار از صحنه ناپدید می شوند. حالا تیم دولت ساز به جای قاتل، برادر او را به گرو گرفته است.