-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۵, جمعه

هجوم پول های سیاه در بانک باج گیری لوی سارنوالی

مشتی از خرمت عدالت عمری دکتاتوربربنیاد اطلاع ارجاع شده به «گزارشنامه افغانستان» فرید حمیدی لوی سارنوال، آن ادارۀ حسابرسی و دادخواه را به حساب بانکی روزمرۀ خویش مبدل کرده است.
گزارش مشعر است که بکتاش نام رئیس دفتر فرید حمیدی، مسوولیت اصلی جمع آوری اختلاس های نقدی از افراد، و شرکت های تجاری به دوش دارد. پروندۀ دعوا های بزرگ مالی و جایداد ها درسارنوالی انبار شده است و بکتاش به دستور شخص فرید حمیدی مبالغ بزرگ پول را از طرفین دعوا ها تحویل گرفته و دوسته ها را روی میز حمیدی گذاشته و امضاء می گیرد. این سلسله غیرقانونی ووحشتناک، همه روز جای فرآیند اداری و قانونی را پر کرده است. 
به طور مثال، پرونده های قراردادی های امور خریداری در وزارت دفاع ملی در اختیار سارنوالی قرار دارد. فرید حمیدی مثلاً با یک اشاره مختصر، کار یک شرکت را زیرسوال ببرد، فوری یک میلیون دالر برای ترمیم قضیه در یک حساب بانکی در دوبی واریز می شود. 
مافیای حلقه بسته به دور حمیدی، تحت رهبری مرستیال نظامی ( فتاح) برتمامی امور پول زا نظارت دارند. پول سازی از دوسیه های نظامی شامل قراردادها در سکتورهای دفاعی را فتاح مرستیال نظامی برعهده دارد. سرمایه های عظیمی تا وبالا می شود و فرید حمیدی اکنون شریک خود ( فتاح) را حمایه می کند. 
پلیس از خود شان، وزارت دفاع از خود شان، داخله از خودشان و امنیت ملی از خودشان؛ مرجع دادخواهی مگرباقی مانده است؟