-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۸, دوشنبه

پلان عملیات فرماندهان عطا نور بر مواضع جنرال دوستم

گزارشنامه افغانستان: خبر می رسد که خطر تصادم سازمان یافته درشمال قریب الوقوع معلوم می شود.
ارگ و عطانور درهمدستی با هم، تعدادی از فرماندهان محلی فرمانبراز عطا نور را آماده می کنند تا علیه مواضع جنرال دوستم دست به حمله بزنند. هشدار جنرال دوستم به اعلام « دولت موازی» در محافل امریکایی وناتو و همچنان خونتای ارگ بازتابی شدید داشته است. پلان تصرف فاریاب و جوزجان و درتنگنا قرار دادن سریع دوستم در میدانگاه شمال آماده است.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی آسیب پذیری های مواضع تیم ارگ در شمال را در صورت وقوع درگیری مورد بحث قرار داده است.
درخبرآمده است که محض اعلام حکومت موازی اوضاع سیاسی و نظامی را در کل دگرگون خواهد کرد و امکان دارد روسیه، چین و هند و ایران ناگزیر به حمایت از یک اردوگاه موضع گیری کنند.
جنرال دوستم قبل از شعار مخالفت با گزینش دو بارۀ دکترغنی به ریاست جمهوری، راه اندازی عملیات پیشدستانه در نقاط آسیب پذیر فاریاب و جوزجان را در دستورکار داشت؛ اما دکتر عبدالله وی را به «صبراستراتیژیک» فراخوانده است. تمرکز جنگ در شمال و حفظ حداکثری تنش درآن بستر، از برنامه های مشترک عربستان، امارات، امریکا و پاکستان است که با مخالفت سرسختانه ایران و هند مواجه است.