-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱, پنجشنبه


یافته های گزارشنامه افغانستان نشان می دهد که امریکایی همزمان با موج نا فرمانی دادخواهانه علیه خونتای ارگ از ادامه وضعیت نگران شده اند. فعلاً دو سوی بازی هنوز تحت مدیریت امریکا قرار دارند؛ اما احتمال ورود یکی از کشورهای منطقه به میدان بازی برای تغییر معادله، بر نگرانی محافل امریکایی و اروپایی افزوده است. به نظر می رسد که هردو جناحی را که مسبب بحران کنونی اند، در همین مسیر جلو می برند تا گزینه سوم شکل بگیرد.