-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۳, یکشنبه

خوش خیالی جنرال دوستم

دفتر جنرال دوستم:
رئیس جمهورغنی، بابت سخنانش درباره "تیمور گرگانی" معذرت بخواهد.
اشرف غنی چهار سال تمام علی رغم یک میلیون رای که برایش آوردی، ترا نماند که در دفتر رسمی معاون اول داخل شوی، حالا که تمام کجروی های او به یک معذرت خواستن از شناسه اسمی تیمور زایل می شود؛ این هم معذرت! حقی که از شما زیرپا شده، اعاده می شود؟
گذشته ازین در تمامی اسناد و مدارک تاریخی «لنگ» نامیده شده. لنگ، نوعی شناسنامه اسمی تیمور است؛ خصوصاً درمتون انگلیسی و دنیای غرب. آنانی که غالمغال راه انداخته اند؛ کمی تاریخ تیمور را بخوانند.
تیمور میلیون ها مسلمان را از دم شمشیر گذرانده و کسی پیدا شود نمونه بیاورد که چند نفر کافر را کشته؟