-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱, پنجشنبه

اروپا و امریکا، بر ابقای مشروط دکترغنی موضع مشترک دارند.


در دیدار مقام اتحادیه اروپا با دکترغنی، مسایل پسا انتخاباتی مورد بحث قرار گرفته و ارگ، پیشاپیش، دراعلامیه ای از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد توافق به دور دوم حکمروایی غنی پرده برداشته بود. یافته های گزارشنامه افغانستان نشان می دهد که رایزنی های چاره جویانه به هدف تایید و توجیه ادامه کار اشرف غنی، بین مقامات امریکایی و اروپایی پیرامون نحوۀ موضع گیری مشترک در برابر وضع موجود از دیروز تا کنون ادامه داشته است.
اجندای رایزنی ها به دکترعبدالله نیز ابلاغ شده است.
به نظر می رسد که امریکایی ها و اروپایی ها منافع خود در موجودیت تیم دولت ساز تشخیص می دهند؛ اما رؤیای حکمروایی یک طرفه دکترغنی با یک گروه کوچک اراده گرا مشابه به آن چه در چهار سال اخیر شاهدش بودیم؛ آن هم بدون حضور برجسته و فراگیر دیگر نیروها به شمول تیم ثبات و همگرایی و تیم های انتخاباتی دیگر، یک خواب و خیال است. قرار است بیانیۀ متحدان بین المللی افغانستان درین باره انتشار یابد.