-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۷, یکشنبه

طالب چانس حکومت داری ندارد


زور و قدرت طالبان را با تمام سازوبرگ جنگی و شرعی اش اگر ضرب ده کنید؛ توان و چانس فرمانروایی سیاسی را در افغانستان ندارد. علت، به گونه ای باورنکردنی، ساده و بلامنازغ است: آن ها نیروی بومی نیستند؛ شبکه ای برون مرزی عملیاتی پاکستان اند که بعد از رخنه به قلمرو افغانستان دهشت می آفرینند. تا زمانی که انقطاب درداخل و درسطح منطقه وجود دارد، کار آن ها جنگ است؛ اکثریت جامعه افغانستان با آنان دشمن اند.