-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۶, شنبه

استفاده ناجایز از دختران و زنان در لوی سارنوالی

به سلسله مبارزه با اقلیت خائن در حکومت افغانستان

خبر می رسد که فرید حمیدی دادستان کُل به خاطر رنگمالی و آرایش دهلیز دفترش مبلغ 120 میلیون افغانی از بودجه دولت پول برداشت کرده است. این یک رقم بسیار بزرگ است واتفاقی است وحشتناک!
گزارش دیگری مشعر است؛ بدین شرح: در چهارچوب ادارۀ سارنوالی ریاستی تحت نام منع خشونت علیه زنان وجود دارد. بانوان شاکی که از ظلم و ستم خانواده به جان می رسند برای دادخواهی به آن جا مراجعه می کنند. رئیس این ادارۀ زنی است با شرف اما بی خبراز همه چیز که القصه، بی شرافت ترین آدم هایی که درآن جا توظیف اند را نمی شناسد.
وقتی زنان و دختران برای رهایی از مصیبت تحمیلی به آن جا می آیند، سارنوالان شیادان بی وجدان، به بهانه همکاری، مراجعه کننده را به یک دکان راجع می سازند. به دکان تلفن می زنند که نفرمی آید... آنگاه در آن مکان به ظاهر دکان با استفاده از مجبوریت دختران وزنان ستم دیده، همه فجایع اتفاق می افتد.
این مکان فساد یک مغازه کمپیوتر فروشی است که درجوار سرک سارنوالی موقعیت دارد. قانون دان های سارنوالی مدت هاست که به تجاوز و اشاعۀ فساد فراگیر سرگرم اند و خدمات این دکان از سال ها به این طرف به مدیران سارنوالی ارائه می شود.
پرونده این شیادان از سوی نهاد های امنیتی پیگیری شده اما همه از سارنوال فرید حمیدی می ترسند. گرصدا بلند کنند؛ فی الفور کار خود را از دست داده و روز شان سیاه می شود.