-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

یافته های تازه: فرامرز تمنا گرفتار جال اطلاعات سپاه ایران است


گزارشنامه افغانستان: اطلاعات وجود  دارد که فرامرز تمنا اهل هرات و هموند انتخاباتی تیم حاکم در دوره  تحصیل مقطع دکترا در ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس) ابتداء درسطح همکاری های آزمایشی و سپس به عنوان همکار دایم جذب شده بود. 
تماس ها اکنون در سطح عالی برقرار است.
در زمان کار در وزارت خارجه، دست های مرموزی فرامرز تمنا را با امرالله صالح نزدیک ساخت و در دانشگاه امرالله به نام افغانستان زمینه تدریس مضمونی برایش مساعد گردید وحتی به فرامرزامتیاز شراکت فیصدی قایل شده است. 
گزارشی وجود دارد که در جریان کار در وزارت خارجه از آدرسی نا معلوم، پول هنگفتی از طریق فرامرز تمنا به حوا نورستان تحویل داده شده بود. 
داستان فروپاشی پیوند حمیرا قادری و فرامرز تمنا بحثی دیگر است که هرچند بُعد خصوصی داشت؛ اما بخشی از یک بازی اپراتیفی دو جانبه خصوصی و اطلاعاتی به حساب می آمد. بازگویش جنبه خصوصی آن به فایدۀ هیچ کسی نیست؛ برعکس باعث جراحت حیثیتی برخی از افراد مهم می شود. زمانی که حمیرا قادری ناگهان و برخلاف انتظار فرامرز تمنا پایش به امریکا رسید، ترس تمنا از احتمال رد گیری مأموریت مخفی وی از سوی ارگان های امنیتی در داخل افغانستان دو چندان گردید.
خلاصه، تمنا ازترس این که از نظر اطلاعاتی هدف رد گیری و کار اپراتیفی قرار نگیرد، از خیر پیوند زناشویی با حمیرا صرف نظر کرد و از طریق پیامک، او را طلاق داد و خودش را کنار کشید. 

در دوره کمپاین ریاست جمهوری، رابطه امرالله صالح با تمنا حسنه و نزدیک باقی مانده بود. از سویی هم، حوا نورستان، شفیع او دربارگاه غنی بود. خرچ کمپاینش با این سنجش که درصورت تغییراوضاع انتخاباتی، تمنا به تیم حاکم پیوند بخورد، پیشاپیش از سوی امرالله صالح تأمین می شد.  
به این ترتیب، درتیم دولت ساز، ترکیب جالبی از نماینده گان هند، سپاه پاسداران و امریکا شکل گرفته است.