-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۱, دوشنبه

خانوادۀ استاد محقق، از پیشقراولان جریان بیداری ملی، جنبش عدالت و مثالی برای همه گانی سازی مساوات درافغانستان است. وی رنج های کوه آسایی را در زنده گی بردوش کشیده و با رفتارهای خشن تبعیض آشکار پنجه درپنجه انداخته است. وی فرزند ارجمندی را از دست داد که برای ساختن دو بارۀ افغانستان توانایی های زیادی داشت. باقرمحقق درجوانی، صفات یک سیاستگر و رهبر دورۀ بحران را در جبین خود داشت.