-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۴, دوشنبه

شاه به فروش جواهرات سلطنتی روی می آورد

پرسه زنی در زمین تاریخ گم انداخته شده

تکه ای کتاب ( منشورامان الله، درنقشه هیتلر و موسولینی)، رزاق مأمون، فصل اول

کاهش کمک های مالی دولت ایتالیا، مصادره صندوقچه لاجورد از سفارت افغانستان درلندن و افزایش مخارج مقتضی برای سازماندهی فعالیت ها علیه حکومت کابل، امان الله را ناگزیر ساخت دست به جعبۀ خزانه سلطنتی فرو برد و نخستین رده از جواهرات را به داوطلبی بگذارد. جواهرشناسان حرفه ای بازار برای ایجاد رابطه دوستانه با شاه پیشین افغانستان از همدیگر پیشدستی می کردند. امان الله تعدادی از نمونه های نفیس درمجموعۀ گنج شاهی را به مغازه ای تحویل داد تا به فروش رسانیده شود.
اما بامداد یک روز به پلیس روم اطلاع داده شد که یک مجموعۀ گران قیمت خزانۀ سلطنتی افغانستان که در مغازه ای برای فروش عرضه شده بود؛ طعمه دزدان شده است. 
اطلاع حکایه داشت که به ساعت ده صبح روز آفتابی در روم، دو مردی که یکی خودش را کاپیتان و دیگرش خود را سر گروه پلیس جا زده بودند، داخل مغازه جواهر فروشی شده و دروازه را بستند. یکی از آن ها برگه تفتیش از جیب برکشیده به صاحب مغازه نشان داده و دیگرش جواهرات شامل چندین سنگ قیمتی مربوط به امان الله شاه پیشین افغانستان را که به مزایده گذاشته شده بود، از صندوقچه ها بیرون آورد تا وقت فرار از مغازه دم دستش باشد. منبع:
The evening Journal, Wilmington, Delaware
پنجشنبه ۱۹ جون ۱۹۳۰