-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

سیاف به خلیلزاد: دکترعبدالله تنها نیست؛ کاری از من ساخته نیست!


گزارشنامه افغانستان: خبرمی رسد که استاد سیاف از پذیرش فشار واوامر دکترخلیلزاد برای سازماندهی یک معامله به نفع دکترغنی شانه خالی کرده است. وی گفته است: دکترعبدالله تنها نیست؛ نیروهای عمده دور وی جمع شده اند. جنرال دوستم کمر او را بسته کرده ومن با دوستم رابطه خوب ندارم. استاد سیاف پیشنهاد داده است که محمد یونس قانونی بهترین گزینه برای رهبری یک دولت عبوری مشارکتی است. حامد کرزی نیز با این پیشنهاد توافق دارد.
خلیلزاد به سیاف گفته است که اصل مسأله این است که راه حل بحران کنونی با جدا شدن سلسله قدرت پشتون ها از محوریت قدرت به دست نمی آید.