-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۶, شنبه

دزدی های بانوی اول و رحیمی گروپ را به نام من ثبت می کنند


گزارش می رسد که مجمع دزدان در ارگ به جان همدیگر افتاده اند. متین بیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محل اکنون درحاشیه قرار گرفته، مدعی است که «رحیمی گروپ» دررأس چپاول نقدینه ها از بودجه دولت قرار دارد.

او زمانی به اشرف غنی اطمینان داده بود که من  « جنرال دوستم شرابی را از بزرگی شمال مخصوصا از رهبری ازبک ها بیرون میکشم» و بعد از گرفتن بوجی های پول از بودجه ملی درجرگه میلیونرهای نوظهور داخل شد. مشارالیه درانتخابات، برای دکتاتور ارگ، از قریۀ خود فقط 17 رأی آورده بود. متین بیگ، رحیمی گروپ را عامل این همه دندوره سازی می داند. وی دو روز پیش به مجمع والیان گفت که « خانواده رحیمی مفسد ترین مردمی بودند که اعتبار دولت را به صفر برابر کردند.»

متین بیگ دریک ضد حمله دیگر می گوید که قیوم رحیمی رئیس اداره حمایت از خیزش های مردمی از طرف سلام رحیمی مقرر شد و تقریبا 250 ملیون دالر را از طریق ارگان های محل حیف ومیل کردند. متین بیگ می گوید که درجه داران ارشد ارگ درین غارت شریک اند. بیگ می افزاید که یقین دارم که  دفتر خانم اول هم در این حیف ومیل شریک بود؛ مگر دربیرون شایعه می سازند که متین بیگ به نام کمپاین انتخابات ریاست جمهوری از والی ها وشهرداران پول جمع آوری کرده است.