-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

تاریخ! این دیده درایی مغز متفکر را به خاطر داشته باش

قرار بود صدیق مجددی از طرف دکترعبدالله به معاونت وزارت پارلمانی معرفی شود. اشرف غنی با رد این گزینه، قطب الدین رویدار را درنظر گرفته است. رویدار، فردی ماهر در بزم آرایی و بستر گستری است و درین تخصص، شهرۀ عام و خاص است. 
قطب الدین رویدار سند تحصیلی ندارد  و در پاکستان چند سال ابتدایی مدرسه دینی را خوانده است که با روی کار آمدن دولت اداره موقت به کابل آمده به قافله دکتر فاروق وردک و جیلانی پوپل شامل شد. چون زبان چرب  و کردار نرم و نازک دارد، به آسانی مورد اعتماد وردک واقع شد و او برای قطب الدین خان رویدار، با استفاده از امکانات اداره امور شهادت نامه جعلی از پوهنتون احمد شاه ابدالی برایش تهیه کرد که فعلاً به نام پوهنتون شیخ زاهد در خوست فعالیت دارد.
جالب این است که سند جعلی قطب الدین، فراغت از دانشکدۀ شرعیات است؛ حال آن که در آن زمان پوهنتون ابدالی دانشکدۀ شرعیات نداشت.

در گذشته حین انتخابات برای گزینش کمیشنرهای کمیسیون انتخابات، قطب الدین رویدار، ۷ رای برده بود.
بعداً امرالله صالح و اسدالله خالد از طریق حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی به دکترغنی سفارش کردند که «رویدار نفر خودِما و برای ما کار می کند» که درنتیجه، دکترغنی حرف کارگزاران خود را قبول کرد.

درهمان زمان جعلی بودن شهادت نامه اقای رویداراز سوی وزارت تحصیلات عالی تصدیق شده و عمر زاخیلوال وننگیالی، ناچار نزد دانشمل رئیس پوهنتون آریانا رفته واز او خواسته بودند که برای رویدار تصدیق فراغت بدهد. اقای دانشمل خسر عمرزاخیلوال است ودر پشاور رئیس پوهنتون ابدالی هم بوده است.  اقای دانشمل به اثر فشار دامادش به رویدار تصدیق فراغت داده است واین تصدیق را به اثر فشار از امیر محمد کاموال رئیس پوهنتون های خصوصی وزارت تحصیلات عالی گرفته اند!
طبق گزارش منبع آگاه، اقای کاموال  در غم مانده و پریشان حال بود که نشود این گپ بالا شود و کار به کدام محکمه و سارنوالی بکشد.

این یک نمونه از اخلاقیات سیاسی و انتخاباتی درمجمع نخبه گان- از رهبر تا کارگزار- است.

اکلیل حکیمی فرموده بود: قطب الدین رویدار، در زمان تصدی وظایف دولتی به کلان های خود وطبقه اشراف بسیار خوش خدمت بود ومحافل شبانه را  با تمام لوازم عیش ونوش راه می انداخت وبه بزرگان سیاسی خوشی های شبانه مهیا می کرد. وی همچنان گفته است که رویدار، که رئیس امور پارلمانی در اداره ارگان های محل بود، «طبقه اناث» را به بزرگان سیاسی عرضه می کرد. ازین قرار، قشرسیاسی درهرحالت با هم قاعدۀ مشترک دارند.