-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

به کارگیری طلسم خلیلزاد - سیاف علیه دکترعبدالله

همه نیروهای جنبش ملی و دو شاخۀ حزب وحدت، آمادۀ بیرون راندن نیروهای استاد عطا شده اند.

خبر می رسد که بین دکترخلیلزاد و استاد سیاف گفت وگویی سری انجام شده است. این رایزنی ها بعد از دیدارهای بی نتیجۀ خلیلزاد با رهبران هزاره صورت گرفت. سیاف متحد نزدیک امریکا و ناتو است و حربه کارآمد فتوا را در اختیار خود دارد. خلیلزاد ازدیدار با خلیلی و محقق مأیوس برگشته است. مفاد گفت وگوی خلیلزاد- سیاف روی جدا سازی فرماندهان مؤثر از تیم ثبات و همگرایی است. خلیلزاد نخستین بار است که در دوره مأموریت خود از ترساندن رهبران سیاسی و نظامی دست آوردی نداشته است.
درقدم اول، مأموریت خلیلزاد، حذف اشرف غنی از صحنه است تا برنامه حساس صلح با طالبان سبوتاژ یا لغو نشود. درهمین حال خبری واصل شده است که نیروهای جنرال دوستم درهمکاری با افراد مسلح تحت فرمان خلیلی- محقق منتظر قومانده از سوی تیم ثبات و همگرایی اند. منبع حاضر درصحنه می گوید که درصورت آغاز حرکت، همه دسته جات وابسته استاد عطا اسیر و متواری خواهند شد. 
محور خلیلزاد تلاش دارد تا دکترعبدالله را به پذیرش یک نظام «مشارکتی» وادار بسازد.