-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

بازار ضاله سرایی از رونق افتاد

هر جوجه سخن ندانِ بی تدبیر، چون دهان به گفتار می گشاد، با اکت و ادای یک غاصبچۀ منفرد، حدیث «جمهوریت» را چنان نشخوار می کرد؛ مثل این که درباب مالکیت منقول شخصی شان حرف می زدند. دیده درایی تا آن جا بالا گرفته بود که هم از اهانت جمهور لذت می بردند؛ هم جیب جمهور ( بیت المال) را می زدند؛ هم به ریش از ته تراشیدۀ خود شان می خندیدند.