-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

خالد نور معاون امنیت ملی شد

گزارشنامه افغانستان: خبر می رسد که نتیجۀ درخشان مذاکرات عطانور و پسران درارگ، انتصاب خالد نور به حیث معاون ریاست امنیت ملی است. عطانور فی المجلس، حکم رسمی دکترغنی را مبنی بر گزینش پسرش درین مقام تشریفاتی به دست آورده و خوشحال به خانه رفته اند. ممکن است شکل چانه زنی برسر تقسیم اسهام سیاسی اشکال دیگری به خود بگیرد؛ اما دم نقد همین خبر به گزارشنامه افغانستان واصل شده است.