-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۰, شنبه

اداره اصلاحات اداری یا پشتو تولنه؟

این خبر را به نادر نادری ارسال کنید. 

نادرنادری رئیس اداره اصلاحات اداری ( خسربره ها) از وضعیت جاری در اداره اش آگاهی لازم ندارد. او سرگرم اجرای کارهای کلان تر برای ارگ است. 

 تمام  بست های اول و دوم  که از طرف بانک جهانی برای اصلاحات  اداری پیشنهاد می شود، فوری تحت عنوان رقابت آزاد، افراد خاص و انتصابی وارد سیستم می شوند. به این ترتیب،  اصلاحات اداری یا پشتو تولنه به انتصابات، نام رقابتی داده و مسوولان بست ها را براساس احکام خاص خویشی و قومی مقرر می کنند.
درگذشته، اسم سی بی آر بر زبان آورده می شد؛ اکنون این بست ها توسط رئیس بورد تعیینات ( بریالی هلمند) و رئیس دارالانشاء ( عبدالرحیم زی) مدیریت می شوند.
عبدالرحیم زی هفت دوسیه فساد در دادستانی دارد؛ اما چون عضو پشتوتولنه به شمار می رود؛ نه زور قانون به وی می رسد؛ نه مقرره ها. فرید حمیدی سقف پوششی خسربره ها و اعضای پشتو تولنه به شمار می رود. نادری ازین مسایل به درستی مطلع نیست.