-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۵, جمعه

تذکر یک اشتباه:
درمطلب قبلی با عنوان « از تحولات قطر، صرفاً فرستادۀ پاکستان به مطبوعات خوراک می دهد» از سمیع یوسفزی به عنوان کارمند وزارت امنیت دولتی در دورۀ دکترنجیب الله نیز نام برده شده بود. اصل واقع این است که مشارالیه با سازمان آی اس آی در ارتباط است و یافته های خبری از قطر را در همان راستا تنظیم می کند. 
بعد از ویراستاری و دقتی که درخبر قبلی صورت گرفت، معلوم شد که سمیع یوسفزی در زمان دکترنجیب الله سن و سالی چندانی نداشت؛ در واقعیت رحیم الله یوسفزی نویسنده و روزنامه نگار شهیر حوزۀ پشتونخوا در زمان دکتر نجیب با خاد و همچنان با سازمان آی اس آی روابط مستحکم داشت. درخبر قبلی، به جای رحیم الله یوسفزی، سمیع یوسفزی مرقوم شده بود که بدین وسیله از خدشه ای که در متن خبر وارد آمده بود؛ پوزش می خواهم. رزاق مامون