-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

یک نام آبرومند و هنری قحط بود؟

یک شبکه تلویزیونی «افغان ها» در خارج که پیوسته موسیقی نشر می کند، «طوطی» نام دارد. من ماه هاست با خودم به نتیجه نرسیدم که این نام چه ربطی به هنر موسیقی دارد؟
 گیرم که تاق تاق نا مفهوم یک طوطی، مفهومی را برساند؛ مگر دنیای لطیف، زیبا، و رومانتیک وغنی موسیقی فارسی و پشتوی افغانستان، با چه چه یک طوطی قابل توضیح هنری است؟
 زبان فارسی با این همه پهنا و ژرفا، مگر هیچ ظرفیتی نداشت که غیر از طوطی، یک نام هنری و با مسما برای سیمای «طوطی» گزینه شود؟ این «افغان ها» بیخی نبوغ کرده اند درین نام گذاری! به راستی که دوری از زیست بوم مادری، فقرواژه می آورد. البته نه برای دیگران بلکه فقط برای «افغان ها!»