-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

تلاش های جنگی ارگ در بغلان


گزارشنامه افغانستان: به حواله منابع امنیتی، جماعت قوادان درارگ توزیع پول فزیکی بی حساب به شماری از ریش سفیدان و افراد صاحب جاه و جایگاه در بغلان، قصد دارد روند معرفی والی جدید از سوی ثبات وهمگرای را ناکام بسازد. افزون برین، دسته جات ملیشیایی مسلح را از هرگوشه و کنار برای برهم زدن مراسم معرفی جنرال مصطفی، تنظیم و آماده کرده اند.