-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۰, شنبه

عشق رولا غنی، بنیاد اختلاف خلیلزاد – اشرف غنی است

 دکترخلیلزاد در محیط تحصیلی شهر بیروت نخستین کسی بود که به رولا غنی زیبا دل بسته و روابط آن ها از حد اعتدال نیز فراتر رفته بود.

اشاره: منبع این خبر، کانال خاص امنیت است. خبر زمانی به سمع حامد کرزی رسانیده شده بود.


طبق گزارشات  به دست آمده، نگاه  شکاک غنی به خلیل زاد «سیاسی» نیست. هرچند نگاه هردو نسبت به ادارۀ افغانستان «تباری» است؛ اما غنی مشکلاتی که با همدورۀ تحصیلی اش- خلیلزاد- در بیروت داشته؛ از نوع دیگر است و هیچ گاه فراموش نمی کند.

یک منبع خاص به حامد کرزی اطلاع داده بود که دکترخلیلزاد در محیط تحصیلی شهر بیروت نخستین کسی بود که به رولا غنی دل بسته و روابط آن ها از حد اعتدال نیز فراتر رفته بود. اما اشرف غنی در رقابت با خلیلزاد به میدان ماجرا وارد شد و با شیفته گی غیرعادی به رولا ابراز عشق کرد و سرانجام بین دو هموطن بارها دعوا و یخن گیری پیش آمده بود.

هیچ معلوم نشد که اشرف غنی، چه گونه رقیب خویش را از میدان به در کرد؛ اما رولا غنی به سهم خود هیچ گاه دکترخلیلزاد را فراموش نکرد. اخلاق ملایم و محاسباتی دکترخلیلزاد باعث شده است که روابط و همکاری های وی با رولا غنی ادامه یابد.

در زمان تدوین قانون اساسی قرار نبود دو تابعیته ها درکابینه دولت جدید افغانستان به حیث وزیر معرفی شوند. اما خلیلزاد به همکاری استاد سیاف مساله دو تابعیته را حل کرد و در نتیجه اشرف غنی به وزارت مالیه دست یافت. سیاف خدمت بزرگی به اجندای امریکا انجام داد.

خدمات رسانی خلیلزاد به رولاغنی در دورۀ زمامداری اشرف غنی هم با صراحت ادامه یافته است. وی ابتداء درسال 2002 درترکیب هیأتی که لخضرابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد درافغانستان را همراهی می کرد، به رولاغنی از کانال بانک جهانی ده هزار دالر معاش تعیین کرده بود. غنی، جریان این خدمات رسانی سخاوتمندانه را نظاره می کرد. 
فاز دوم خدمت گزاری خلیلزاد به رولا غنی در زمان ریاست جمهوری دکترغنی آغاز شد. رولاغنی ده ها قرار دارد از مراجع امریکایی به دست آورد که درآخرین مورد در برنامه پروموت زنان، یک رسوایی مالی رقم خورد. گزارش مشعر است که رولا، خدمات خلیلزاد را جبران کرده و دراکاوت های مخفی خانواده خلیلزاد، از حساب پروژه های امریکایی مبالغ هنگفتی واریز کرده است. این بزنس، از برکت های محبت های خلیلزاد، تقدیرجنجالی افغانستان و فرصت های خدادادی شکل گرفت و اشرف غنی از همه جزئیات آن مطلع است. 
خشم و نا همسازی دکترغنی با خلیلزاد، ربطی به افغانستان و «جمهوریت» ندارد.