-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۸, جمعه

دولت فساد ملی بال کشیده روان است

معلوم شود که پست مبارزه با مواد مخدر را چند خریده بوده!؟

مگر نگران نباشید. این جوان تنومند، صحت مند و برومند از فرآورده های فساد سیستماتیک است. مشارالیه به خیر و خوبی بدون آن که به تارمویش ضرری برسد به آغوش جامعه، خانواده و درفرجام بازهم به وزارت داخله درمقامی حساس تر از کنون، برخواهد گشت! انشاء الله ومع الخیر!