-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

این غمخانه ( افغانستان) تنها عرصه وچراگاه ما نیست. صد ها سال است که بیشه و کنام «خارجی» ها نیز هست. شما صلح کنید؛ اشباح بیشه ها با هم مصالحه نمی کنند. هرچه رشته کنید؛ هندی ها پنبه می کنند. سنگ برادری به سینه بزنید؛ ضربات محکم تری بر فرق تان کوبیده می شود. مگر شما ها نبودید که به خدمت پاکستان کمربسته و با ریختن خون یکنیم و میلیون نفر و ویرانی همه تاسیسات مملکت، افغانستان را «نجات» دادید؟ حالا چه نیرویی باید درصحنه زاده شود که کشور را از شر شما و خلف تان (طالب) رهایی دهد؟ کار تمام است... راه دیگری پیدا کنید.