-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

مذاکرات ناگوار بین خلیلزاد و صلاح الدین ربانی


گزارشنامه افغانستان: خبرمی رسد که مذاکره بین خلیلزاد وصلاح الدین ربانی بی نتیجه بوده است.
مقامات سفارت پخش عکس دونفره که خلیلزاد را افسرده و غمین نشان می دهد، خلاف موازین دپلوماتیک خوانده و از نفرات صلاح الدین ابراز رنجش کرده اند. فضای صحبت بین دوطرف، خالی از جاذبه وتلخ بوده است. گفته شده که صلاح الدین درجریان مذاکرۀ مناظره آمیز به خلیلزاد گفته است که آنچه را که امریکا زمانی بر مردم بومی ویتنام تحمیل کرد، دیگر سپری شده است.