-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۷, پنجشنبه

فاروق وردگ: متین بیگ اشرف غنی را تباه کرد


گزارش می شود که دکترفاروق وردک با آه و ناله از ارگ گلایه دارد که اشرف غنی از توانمندی های وی بهره نبرده است.
وی گفته است که « گروپ بچه خیل ارگ انتخابات را رسوا ساخت». وردک با لحنی سرزنش بار، فقای اشرف غنی را « بچه های بداخلاق وبی کرکتر» توصیف کرده که «تاریخ این کشور را سیاه ساخته اند». معلوم نیست که وردک از چه رو تیغ به روی متین بیگ کشیده. ظاهراً نارضایی وی ازین است که 
اشرف غنی، امور والی ها وشهرداران را عام وتام در اختیار متین بیگ داده است. به گفته فاروق وردک، حق وسهم ملیت شریف ازبک را متین بیگ خورد؛ اما درانتخابات فقط 17 رأی به تیم دولت ساز آورده است!
این درحالی است که دکترعبدالله از قریه متین بیگ 600 رأی داشته است.