-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

هیچ برنامه ای به نام صلح درافغانستان حقیقت ندارد.
 یوناما و ملل متحد طبق معمول ماده رندی راه انداخته اند. یک صد هزار نفر را به نام تروریست و حامی تروریست درافغانستان کشته اید؛ چطور شد که یکی و یک بار، صلح طلب شده اید؟ 
درست است که اکثریت مردم نمی دانند که این صلح، اسم مستعار همان جنگ دیرمدت است. اما به زودی می فهمند. سردمداران یوناما شاید به ریش ما بخندد و زیر زبان بگویند: به ما صدمه ای نمی رسد!