-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۰, شنبه

امنیت ملی توان قتل آمرستارها را دارد؛ اما زورش به این میوند صاحب نمی رسد

  فقیر میوند در زمان داکتر نجیب  برای امنیت دولتی کار میکرد. موصوف از  سقوط رژیم  به روسیه  رفت و بعد از مدتی  از طریق روسیه به آلمان و بعدا خودش را به لندن  رساند و تابعیت انگلیس را به دست آورد. ایشان  در لندن  رپیس بخش  اتحادیه مهاجرین افغانستان وظیفه انجام می داد و با مراجع رسمی پیوند خورد. 
از آن پس به منافع بریتانیا کار می کند. فقیر میوند در زمان حامد کرزی داخل افغانستان  شد.  چون روسیه از قبل پرونده ایشان را نزد خود داشت  با موصوف تأمین رابطه کرد. موصوف اکنون یکی از مقربین  ارگ است و در بخش های ظاهرا فرهنگی برای ارگ کار میکند و با سفیر روسیه ارتباط خیلی نزدیک دارد.
امنیت ملی افغانستان چند بار برنامه دستگیری فقیرمیوند را آماده کرد؛ اما حلقات مرموزی از وی حمایت کردند.  وی در نقش یک عامل فرهنگی  برنامه استخباراتی خویش را  پیش می برد و به روسیه کار می کند. خانواده ایشان درلندن زنده گی دارد و خودش درواقع، دردوجهت کار می کند. ریاست امنیت ملی صلاحیت گرفتاری و استفسار از فقیرمیوند را ندارد.