-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۹, جمعه

فراخوان مبارزه مسلحانه از سوی احمد مسعود

یک کلا جا باشد، می جنگیم.
احمد مسعود می داند که چه می گوید و کاروان، قرار است به کدام سمت درحرکت شود.
این شعار، به معنی استمرار «مقاومت ملی» مطابق خط مسعود و پایان اختلال رفتاری دکترعبدالله در سیاست پس از مسعود است. 
اعلام جنگ علیه دشمنی است که یک قدم ازاهداف خود نه در زبان؛ و نه هم درعمل، عقب نشسته است. چیزتازه ای هم اتفاق نیفتاده؛ طالبان از اصل درجرگۀ امریکا شامل بود. جرگه ای مرگ که از سوی پاکستان مدیریت می شد؛ و از سوی عربستان، تأمین مالی. پروژه طالب، هیچ تغییری نکرده؛ مسیرتازه ای برایش تعیین شده است.