-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۰, شنبه

این ها چه می گویند؟


به زودی رنگ زردی غلام بچه ها را خواهید دید.

ساعت 12:30 به وقت کابل. چهار نفر درتلویزیون طلوع چنان باد کرده روان هستند که گویی غیر از طالب هیچ مخلوقی و هیچ صاحب حقی درافغانستان وجود ندارد. این ها دو باره درخواب رفته اند. بدرقم از خواب خواهند پرید! از آن چه روی کاغذ نوشته شده، هیچ کس شان خبر ندارد؛ مگر یک رنگ گردن نرم تسلیم به طالب را پیش کشیده اند. طالب، محتوای وطنی ندارد؛ عامل است؛ به زودی کارخانه تولید آتش را درپیرامون خویش خواهند دید. راه حل مساله افغانستان این طوری نیست. 35 میلیون نفر بی خبر یک طرف، چند هزار طالب مطلق پاکستانی و امریکا یک طرف. چه گونه ممکن است خواب های شان محقق شود؟
نا ممکن است... نا ممکن است...