-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۵, جمعه

نسل جدید القاعده در پنجشیر مرکز گرفته است

هرگاه به سرعت اقدام نشود؛ آرامگاه شادروان احمد شاه مسعود به تصرف مفرزه های اطلاعاتی در خواهد آمد.گزارش می رسد که نحلۀ مرموزی به نام حزب التحریر در  پنجشیر قرارگاه اصلی و موضعی خود را برپا داشته است که فوق العاده خطرناک است.
 این جریان، در واقع فرزند داعش و نواسۀ القاعده است؛ اما برای برهم زدن نظم و تمدن درآسیای میانه طراحی شده است. رهبراصلی حزب تحریردر لندن به سر می برد و از پول سعودی تمویل می شود.
تشکیلات مورد اشاره درپنجشیر، به پیشواز جشن نوروز، اوراقی را چاپ کرده است که یاد آورِ عصر مشئوم «امارت اسلامی» است.
 دربرگه های تبلیغاتی حزب التحریر بیست پیام هشدار دهنده اشتهار یافته است از جمله: کسی به لب دریا نرود؛ از آهنگ شنیدن جلوگیری کنید؛ لب دریا شادمانی نکنید؛ کسی با پوشش غیراسلامی به مزار مسعود نرود؛ عکس نگیرید؛ زنان اجازۀ رفتن لب ساحل را ندارند و ازین دست دستورات طالبانی.
گزارشنامه افغانستان مطلع شده است که دسته جات حزب تحریردر پنجشیر، به هدف تطبیق اجباری دستورات عملی بالای مردم، هنوز هدایاتی دریافت نداشته اند. مفرزه های تحریربیشتر در ولایات تخار، کندز، بدخشان و بلخ فعال هستند؛ اما ظاهراً اراده برین است که پایتخت خود را درپنجشیرقایم کنند. همچنان گزارش واصله مشعر است که برخی نهاد های اداری حکومت محلی پنجشیر گوش به فرمان حزب تحریر اند.
هدف اصلی اقدامات مقدماتی حزب تحریر درپنجشیر، به بهانۀ بدحجابی و بی حجابی، جلوگیری از رویکرد مردم برای رفتن به آرامگاه شادروان احمد شاه مسعود و ترسانیدن بازدید کننده گان از ملیت های مختلف به خصوص شهروندان و دپلومات های خارجی است. مأموریت تحریری ها، به انزوا کشیدن مزارمسعود است و این به شدت اجندای سیاسی دارد. ریاست امنیت ملی و نهاد های کشف و پیگیرد اجازۀ بازداشت یا ایجاد موانع برای حزب تحریر را ندارند. سران سیاسی کابل نشین نیز درمقابله وضعیت، دست خالی، منزوی و مشوش اند.
طوری که قبلاً تاکید کرده ایم؛ به تکرار یاد آور می شویم که حزب تحریرنسل جدید القاعده و طالب است و نخستین اقدام شان، تصرف آرامگاه مسعود تحت نام حراست از آن است.