-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۸, دوشنبه

تذکر به لیلما احمدی

لیلما احمدی سال هاست که از نام ولایت پنجشیر به حیث سناتور انتصابی درمجلس سنا یک کرسی را به خود اختصاص داده و درین مدت هیچ کاری برای پنجشیر انجام نداده است. گزارش های متعدد و نا خوش آیندی
در بارۀ ایشان در دسترس است. قبل از آن ضرورت نشرگزارش ها پیش آید؛ از لیلما احمدی انتظار می رود که نخست به عزت ووقار خود، ثانیاً به مردم پنجشیر و آخرالامر به اعتبار مجلس ملی سنا احترام بگذارد. به قول حافظ « یک نکته درین معنی، گفتیم وهمین باشد».