-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

معرفی 12 والی جدید بر روی میز دولت دکترعبدالله

تمام دست آورد تشریفاتی خلیلزاد به هدف رنگمالی تقلب تاریخی انتخابات، کشانیدن چند سفیر به مراسم قسم خوری غنی بود.
 احتمال دارد خلیلزاد از صحنۀ سیاسی برود. دولت دکترعبدالله با وی کار نخواهد کرد. 

گزارش واصله مشعر است که امریکایی ها، اشرف غنی را مثل بادام تلخ و کهنه، از سرناچاری زیر زبان گرفته اند و این داستان به زودی رو به پایان خواهد رفت؛ آن ها چیز دیگری در دوحه فیصله کرده اند. پاکستان، روسیه و ایران مخالف سلطنت طلبان به ظاهر انتخاباتی اند. 

پروسه رهایی 5 هزار طالب از بگرام و پلچرخی قبلاً از سوی خود امریکایی ها شروع شده و غنی فقط نگاه می کرد و یگان سنگ می انداخت. بعد از رهایی زندانیان طالب، اصل بازی رقم می خورد. حکومت سلطنت باوران ارگ به همراه دفاتر یوناما در محدودۀ کابل باقی می ماند. نیروهای دولت دکترعبدالله در شمال، شرق، جنوب و گسترۀ مرکزی و غربی فراگیر است. به زودی 12 والی جدید از سوی دکترعبدالله روانه مأموریت به ولایات می شوند.