-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

شماری از مردم پیوسته از «اشتباه» خلیلزاد گپ می زنند؛ اما انحراف و خیانت متولیان پدیده ای به نام «مقاومت ملی» ظرف 18 سال هیچ نمی گویند. حافظه خود را قفل نزنید؛ فرصت برای یک تغییر تاریخی برای نجات افغانستان را در گرو افراد قرار ندهید. اول از خیانت کاران خودی سخن بگوئید. بحث طالب و غنی که نیاز به تحلیل ندارد.