-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۷, پنجشنبه

نام شهلا «فرید»، به حیث عضو فهرست 20 نفری شامل درتیم مذاکره کننده با طالبان درج است. این خانم ظاهراً استاد دانشگاه است. ایشان درتلویزیون بارها آشکارا اعلام کرده که شوهرم هر قدر بالایم زن نو بگیرد، من خوشحال تر می شوم. پس این خانم ازکدام ارزشی درمواجهه با طالب، دفاع می کند؟