-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

تکرار حاکمیت جعلی به نفع افغانستان نیست

این گیرودار اضطراب انگیز درکابل، یک مفهوم جدید را در تاریخ افغانستان درج کرد: حاکمیت جعلی دراحوال کنونی، درقرن 21، بخشی از تخیلات ته نشین شدۀ گذشته گرایان است.

 حاکمیت جعلی، بر اقتصاد، اداره، نگرش وتمامیت ارضی مملکت، نگاه جعلی و یک سویه می داشته باشد. اما اگر ثبات و همگرایی یک درصد از مطالبات خود عقب برود، همان درصد معادل صددرصد عقب روی خواهد بود.

دلیلش این است که گذشته گرایان، قطعاً آماده پذیرش روحیات جدید افغانستان جنگ زده نیستند. جز مدیریت هوشمند مقاومت ملی، هیچ راه حلی وجود ندارد.