-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۱, دوشنبه

اتمر: فاروق وردگ 300 تخته قالین وطنی را دزدیده است


اتمر گفت که وردگ به جای این که خجالت شود خنده می کرد. من از شرم عرق کردم  واز حیا طرفش دیده نمی توانستم؛ ولی وردگ حتی گفت کی در این دولت کی  نخورده کی فساد نکرده؟

به حوالۀ منابع خاص اطلاعاتی، حنیف اتمر راجع به مقرری دکتر فاروق وردک به صفت سفیر افغانستان در ترکیه گفته است که حکومت دکتر صاحب غنی را چند تا بچه ها به حدی خراب کرده اند که دیگر اصلاح کردنش محال است.

اتمر به حواریون گفته است که قبلاً به دکتر صاحب اشرف غنی گفته بودم که فاروق وردگ  یک مفسد معلوم الحال است که در دوره کرزی برای محمود کرزی دلالی می کرد؛ از همان راه دلالی وکمیشن کاری  پله های ترقی را طی کرده به اوج رسید. باید او را در نظام شامل نکنید که باعث بدنامی تان شود.
این درحالی است که بدنامی غنی هفت آسمان را در نوردیده است. 
به قول اتمر، وردک به نام مجاهد، به سلطان فساد اخلاقی درپارلمان تبدیل شد.

 اتمر افزود: غلام نبی فراهی رئیس کمیسیون برگزاری مراسم جشن نوروز بود و فاروق وردک عضو آن کمسیون بود. یک روز در مهمان خانه شورای امنیت ششدرک، فاروق وردگ نزدم آمد؛ به پایم افتید و گفت 300 تخته قالین به نامم ثبت است؛ یک دوسیه کلان برآیم جور شده است؛ مرا از این جنجال خلاص کنید که تباه میشوم.
من به اکلیل حکیمی گفتم مشکل وردگ صاحب را خلاص کنید. اکلیل حکیمی  گفت که این 300 تخته قالین های درجه اول وطنی با قیمت خیلی گزافی که از بازار صد چند قیمت تر برای قصر نوساخت پغمان در سال اخیر دوره کرزی خریداری شده است ولی خبر دارم که هیچ قالین وجود ندارد؛ همه این پول حیف ومیل شده است باید فاروق وردگ نشان بدهد که این قالین ها کجا است؟ 
غلام نبی فراهی هم گواهی داد که یک تخته قالین هم وجود ندارد.

اتمر گفت که وردگ به جای این که خجالت شود خنده می کرد. من از شرم عرق کردم  واز حیا طرفش دیده نمی توانستم؛ ولی وردگ حتی گفت کی در این دولت کی  نخورده کی فساد نکرده؟ که حالا من حساب قالین ها را بدهم. 
اتمر درگفتارش به قوم وردک بی عزتی کرده است که ازشرح آن درین گزارش خود داری می شود.
به عقیده حنیف اتمر، فاروق وردک به کوشش اجمل غنی در ازاء رشوه به ترکیه مقرر شده است. 

گفتن دارد که در سال اخیر کرزی قصر پغمان با پولی گزافی ساخته شده که افسانه های فساد آن شهره گشته است.