-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۱, یکشنبه

پیام آی اس آی به یونس قانونی

به حوالۀ منبع خاص، سازمان استخباراتی پاکستان ( آی، اس، آی) از طریق نعمت الله جلیلی خسربره محمد یونس قانونی پیام داده است که طالبان با شما ( یونس قانونی) کدام مشکلی ندارند و خاطر تان از وقایع آتیه، جمع باشد. مشکل اصلی طالبان، امرالله صالح است که به آن خواهند پرداخت. نعمت الله جلیلی مأمور سابقه کار و معتبر آی اس آی وعلی العموم پیام های آی اس آی به وسیلۀ وی به محمد یونس قانونی رسانیده می شود.