-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

استحقاق دزدان ارگ مگر کاهش می یابد؟

حضرت وهریز
غنی میگه: کاهش کمک امریکا بر اقتصاد افغانستان تاثیری نخواهد داشت.
اینمی آدم به نظرم که تصمیم داره جلو دزدی جوانک های انگلیسی دان خوده بگیره. اگه نی چطو ممکن اس کم شدن یک میلیارد دالر از بودجه کشور فقیری مثل افغانستان هیچ تاثیری نداشته باشه، هه؟