-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

آخرین هشدار جاوید کوهستانی به خونتای انتخاباتی


آقایان، دست از پا خطا نکنید!

جاوید کوهستانی روشنفکر چریک، می نویسد: فقر، تنگدستی و نارضایتی گراف بلند دارد؛ روحیه خارجی ستیزی نیز چنان است که می دانید. کوتاهی، نادرستی، تقلب و غلطی های انتخابات نیز چون آفتاب اشکار است.
  در چنین اوضاعی، کوچک ترین اشتباه، سوً تفاهم و امثالهم، وضع را برای همه بی بازگشت و بدتر از سال آخر دورۀ دکترنجیب الله می سازد.
وی خطاب به غنی ها چنین می گوید: عقبۀ تان خیلی شگاف عمیق دارد؛ جغرافیای اتنیکی شما سرباز نمی دهد؛ در دستان دیگران است؛ مردم شمال به هیچ قیمتی برای شما تفنگ نمی زنند و به طرف داری شما نخواهد جنگید. دلقک ها پول می گیرند؛ اما مردم ندارند... شما در انتخابات تجربه کردید. هیچ کسی از کوهدامن تا بدخشان و فاریاب در برابر هم سلاح نخواهند کشید. فضا را خراب نکنید و فریب نخورید؛ احساسات در سیاست جا ندارد؛ نیرو های مسلح را فرو نباشانید؛ در روان شناختی و جامعه شناسی جامعه امروز، تهدید، زور گویی، سر نیزه خارجی، فریاد بلند و چشم کشیدن جا عوض کرده است؛ تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنید که جبران نمی شود .