-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۴, دوشنبه

روایت صفر سازی تاریخ بشر

ترسی درجهان حاکم شده است که هیچ کسی آن را به این شکل کسی تجربه نکرده است. ترس نرم و سیاه و گریزناپذیر. برای نخستین بار احساس سرمایه دار و فقیر یکسان شده است. نه دعا کارآمدی دارد؛ نه التماس؛ نه جنگ؛ نه حمله نظامی و سبوتاژ. تاریخ بشراین بار از نوع دیگر ورق می خورد.
امپراتوری ها و انباشت سرمایه و سلاح، دربرابر خشم خاموش و انتقام طبیعت قرار گرفته است. تقابل کارساز بین عامل انسانی و طبیعت. هریک برای بقای خویش آماده شده اند. این انسان (اشرف مخلوقات) طبیعت را بسیار زخم زده، به گند کشیده، سوراخ سوراخ کرده، با باروت آلوده کرده و یخچال های طبیعی را با دود و گرما ذوب کرده و اعصاب طبیعت را به عنوان یک واحد زنده، به تباهی برده است.
اکنون این طبیعت است که به خودش تکانی می دهد تا حشرات موذی چسبیده به خود را بتکاند تا اندکی سبک شود؛ تا کرانه های ناپیدای خون های خشکیده و نه خشکیده، تعقیم گردد... لحظۀ صفرسازی تاریخ مگر نزدیک است؟