-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۱, دوشنبه

حمید خراسانی باید از زندان آزاد شود


امرالله صالح باید این خار را از گلوی خویش بیرون کند.مساله آزادی یا ادامۀ حبس غیرقانونی عبدالحمید خراسانی مثل خاری در گلوی امرالله صالح بند مانده است. این خار را نه می شود قورت داد؛ نه می توان بیرون کشید. قورت دادنش، مرگ آور و کشیدنش ضایعات خونی دارد. 
گزارش می رسد که فشار های مردمی درین باره بالای امرالله صالح رو به افزایش است و بیش ازین وی توان مقاومت نا مستدل در برابر مطالبات بزرگان قومی را ندارد. 

حضرات ذیل برای پایان دادن به حبس غیرقانونی حمید خراسانی وارد عمل شده اند:

۱. ابراهیم عاصم 

.۲  سناتور مولوی فیضی 

۳ . عزم الدین  خان مرزایی 

۴ . دگرجنرال گل حیدر خان فرمانده جهاد ومقاومت 

۵. جنرال لطیف خان 

۶ . دگر جنرال ظاهر اغبر 

۷ . قوماندان شیردل خان شفاعت 

۸ . رئیس عطاوالله خان

۹ . دکتر نادر احمدزی

10. دکتر ظهیر سعادت 

11. حاجی زلمی خان نوری  

12. وکیل ذکیه سنگین  

13. جنرال نجیم خان 

14. خان آغا خان رضایی 

15. احمد ضیا خان مسعود 

16.  دگرجنرال عتیق الله بریالی 

17. استادمسلم شیرزاد 

18. رزاق مأمون

۱۸ محترم نعیمی صاحب 

19. نظری پریانی 

۲۰. محترم  بیک  صاحب 

۲۱. محترم کریمی صاحب 

۲۲ . محترم  حبیب صاحب 

۲۳.  محترم جلالی صاحب 

۲۴ . طیب امیر  خان 

۲۵. مدیر صاحب عیار گرامی 

۲۶ .جاوید  کارگر 

۲۷ . صدیقی صاحب 

۲۸ . واحدی صاحب 

۲۹ . ولی خان  خراسانی 

۳۰ .  حاجی رامین 

۳۱ . رامین خان نظری 

۳۲.   سلیمان  بهمن  

۳۳ . حقجو معاون نهضت 

۳۴.  محترم شمال صاحب  

۳۵.  تورانیان عزیز وآزاد عزیز 

۳۶ . حاجی درمحمد خان  قندهار  

۳۷ . شریف الله خان  مرزاخیل 

۳۸. حاجی صاحب  گل آغا خان  خراسانی  

۳۹.  جاوید خان  پنجشیری 
۴۰ .  رحیم داد خان پنجشیری 
۴۱ . امیر آریانی 

۴۲. محترم غوری صاحب 

۴۳ .یعقوب خان خراسانی  

۴۴ . میرزاد  صاحب 

۴۵ . شیرزاد  صاحب 

۴۶ محترم  داکتر صاحب جواد  رحیمی درامریکا 

۴۷ محترم  شکیب خان  رحیمی منشی نهضت  

۴۸ محترم  صبغت  احمدی 

۴۹ محترم  راوی صاحب گرامی 

۵۰ محترم  سید خیلی صاحب  

۵۱ محترم جعفر  عطایی  

۵۲ محترم  پیمان صاحب بدخشان 

۵۳ محترم  نوابی صاحب 

۵۴ محترم احمدشاه خان فرید 

۵۵ محترم  نجیب خان رسا 

۵۶ محترم حسام خان  

۵۷ محترم  معترف صاحب گرامی  

۵۸ محترم  فطرت صاحب گرامی 

۵۹ محترم حاجی صاحب نایب 

۶۰ محترم  فهیم خان  موحد برادرم گرامی ام  

۶۱ محترم  قومندان صاحب  ودود  خان  رشیدی 

۶۲ محترم  ضیا یی صاحب  گرامی 

۶۳ محترم  کوهنبدی صاحب 

۶۴ محترم   ریس صاحب  شعیب خان  پسر  قانونی صاحب .

۶۵  محترم  جولانی صاحب 

و ذوات دیگری که اسامی شان از قید قلم مانده است.